Hoofdmenu
ENGLISH  |  DUTCH
Porsche Classic Center Gelderland

 

Contact
Porsche Classic Center Gelderland

Ressenerbroek 2

6666 MR Heteren

T +31 (0)26 356 0 901

F +31 (0)26 356 0 930
info@porscheclassiccentergelderland.nl

 

Openingstijden

ma t/m vrij
7.30 - 18.00 uur

zaterdag
9.00 - 17.00 uur

zondag
gesloten

 

 

Modellen
Hoofdmenu

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Porsche Centrum Gelderland BV.

I Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle met ons gesloten koopovereenkomsten betreffende auto’s dan wel onderdelen daarvan en overige toebehoren, alsmede op overeenkomsten tot keuring, taxatie, reparatie en onderhoud aan auto's.
2. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van koper naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Wij wijzen uitdrukkelijk de eventueel door koper van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand.


II Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1. Al onze aanbiedingen onder andere wat betreft prijzen, modellen en uitvoering zijn geheel vrijblijvend, indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.
2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een order door ons schriftelijk of langs elektronische weg is geaccepteerd. Wij zijn tevens gerechtigd genoegen te nemen met een mondelinge overeenkomst, indien schriftelijke of elektronische vastlegging is uitgebleven.
3. Aanvullingen op en/of wijzigingen van tot stand gekomen overeenkomsten, waaronder annuleringen van gesloten overeenkomsten, gelden slechts indien en voor zover zij door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.
4. Alle overeenkomsten, wijzigingen daaronder begrepen, worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door onze directie. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan binnen twee werkdagen na ondertekening van de koopovereenkomst c.q. orderbevestiging, indien de directie binnen die periode niet heeft laten blijken de order niet te accepteren.


III Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gelden onze verkoopprijzen voor levering af bedrijf.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn montage-, service- en transportkosten alsmede keuringskosten en kosten rijklaar maken en eventuele fiscale heffingen anders dan BPM/BTW niet in onze prijs begrepen.
3. Ook nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen kunnen wijzigingen in rechten, belastingen en accijnzen aan de koper worden doorberekend.
4. Naast de in lid 3 van dit artikel genoemde prijswijzigingen mogen tevens prijsverhogingen door de fabrikant en/of importeur aan de koper worden doorberekend. Indien een prijsverhoging, zoals bedoeld in dit artikellid, binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, heeft de koper het recht om binnen één week na de kennisgeving van de prijswijziging de overeenkomst te ontbinden.
5. Indien de koper gebruik maakt van zijn recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel, dient hij aan ons een vergoeding te betalen van de gemaakte kosten, die zijn vastgesteld op 1% van de catalogusprijs inclusief BTW en BPM.
6. Bij een eventuele prijsverlaging, die wordt doorgevoerd nadat kenteken deel I is aangevraagd, heeft koper geen recht op teruggave van de BPM, voortvloeiende uit deze prijsverlaging.
7. Een (algemene) prijsverlaging, die wordt doorgevoerd na het aangaan van de koopovereenkomst, maar vóór de feitelijke levering, geeft de koper geen aanspraak op zodanige prijsverlaging.


IV Verwijderingsbijdrage

De koper van een nieuwe auto dient naast de overeengekomen aankoopprijs tevens een verwijderingsbijdrage te betalen. Wettelijk is geregeld dat een kenteken pas wordt verstrekt nadat de verwijderingsbijdrage is betaald. Op het moment van deponeren van deze algemene voorwaarden bedraagt deze verwijderingsbijdrage EUR 45 inclusief BTW.


V Mutaties

Wij zijn gerechtigd zonder voorkennis of medeweten van koper technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in de verkochte auto's, hun uitrusting en/of onderdelen zonder dat koper daaraan enigerlei recht zou kunnen ontlenen.


VI Termijnen

1. Opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen. Bij niet “tijdige” levering dienen wij derhalve eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Wij zijn eerst in gebreke nadat 21 dagen zijn verstreken sedert de schriftelijke ingebrekestelling ons heeft bereikt, e.e.a. onverlet het bepaalde in artikel XI.


VII Levering en risico-overgang

1. Levering geschiedt na (schriftelijke) aankondiging te onzer keuze:
a. door ter beschikkingstelling van het verkochte aan ons adres;
b. door aflevering van het verkochte aan het adres van koper in Nederland.
2. Bij ter beschikkingstelling van het verkochte aan ons adres ten behoeve van koper dient koper binnen vijf dagen, nadat het verkochte ter beschikking staat, het verkochte af te halen.
3. Bij aflevering van het verkochte door ons aan het adres van koper dient koper onmiddellijk af te nemen.
4. Indien koper het verkochte niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn afhaalt of het verkochte niet conform lid 3 van dit artikel afneemt, zijn wij gerechtigd stallingskosten in rekening te brengen conform het in ons bedrijf c.q. ter plaatse geldende tarief. Het risico voor beschadiging en/of tenietgaan is voor koper. Onverminderd het bepaalde in artikel XII gaat het risico op de koper over vijf dagen nadat het verkochte ter beschikking staat van koper dan wel met onmiddellijke ingang indien het verkochte door ons aan (het adres van) koper wordt afgeleverd.


VIII Betalingen

1. Wij zijn gerechtigd van het door de koper verschuldigde bedrag te allen tijde vooruitbetaling te verlangen (in ieder geval) tot een beloop van 25% daarvan. De factuur betrekking hebbende op de vooruitbetaling dient te zijn voldaan voordat levering van het gekochte heeft plaatsgevonden.
2. Tenzij anders overeengekomen dient betaling, zonder verrekening, ook van de bijkomende kosten, voor of bij afname of aflevering van het verkochte contant plaats te vinden. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door ons aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen.
3. Indien koper het verkochte niet heeft afgehaald binnen de in artikel VII lid 2 vermelde termijn, of conform artikel VII lid 3 heeft afgenomen, wordt hem de factuur betreffende het verkochte toegezonden, welke terstond betaald dient te worden. Als vervaldatum geldt de dag van verzending van deze factuur. Geschiedt de aflevering aan het adres van koper dan geldt als vervaldatum de dag van ontvangst van de factuur.
4. In geval koper één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt is koper vanaf de vervaldag aan ons de wettelijke rente verschuldigd over alle te late betalingen per maand of gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand.
5. Tevens is koper de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd. Buitengerechtelijke incassokosten zijn alle kosten welke door ons worden gemaakt om tot incasso van de door koper uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te geraken, zoals declaraties van advocaten en procureurs, deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 50.


IX Inkoop

1. Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing, indien wij een auto inkopen in geval van verkoop (zogenaamde inruil), wanneer de koper/aanbieder:
- een particulier is, die zelf geen aftrek van voorbelasting heeft genoten;
- een (overheids)instelling is, niet ondernemer zijnde;
- een ondernemer is, die de auto uitsluitend voor vrijgestelde prestaties heeft gekocht;
- een kleine ondernemer is, die van de administratieve verplichtingen is ontheven op grond van artikel 25, lid 3
van de Wet - op de Omzetbelasting 1968; - een andere (geautoriseerde) wederverkoper is, die de margeregeling toepast, in die zin dat slechts BTW over de marge - verschuldigd is.
2. Bij iedere inkoop vindt een taxatie plaats door een door ons aan te wijzen taxateur, die een rapport opmaakt van de toestand, waarin de auto zich bevindt.
3. Koper/aanbieder dient in te staan voor de informatie die hij geeft over het schadeverloop van de in te ruilen auto.
4. Aan deze taxatie zijn wij evenwel niet langer gebonden dan 14 dagen na de dag der taxatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5. Op de dag van overdracht van de in te kopen auto dient deze in dezelfde staat te verkeren als op het ogenblik van taxatie.
6. Indien de overdracht van de in te kopen auto plaatsvindt, nadat de termijn in lid 4 genoemd verstreken is en/of indien de in te kopen auto niet meer in dezelfde staat verkeert als op het ogenblik der taxatie, zijn wij gerechtigd opnieuw een taxatie te laten verrichten. Indien deze lager uitvalt, kan aanbieder/koper daar geen rechten aan ontlenen.
7. De in te kopen auto(’s) dient (dienen) te worden geleverd bij levering van de verkochte auto(’s).
8. Indien koper/aanbieder bij verkoop van een nieuwe auto tegen inkoop van een auto de in te kopen auto blijft berijden in afwachting van de levering van de nieuwe, wordt de in te kopen auto eerst ons eigendom, nadat de feitelijke levering aan ons heeft plaatsgevonden. Tot die datum is het risico voor de in te kopen auto voor de koper/aanbieder.
9. De in te kopen auto dient bij de feitelijke levering voorzien te zijn van een geldig kentekenbewijs (deel I en deel II) en een overschrijvingsbewijs. Indien één of meerdere van bovenstaande papieren ontbreekt, behouden wij ons het recht voor, voor het verkrijgen van een nieuw kentekenbewijs en de daarmee verband houdende waardevermindering, koper/aanbieder kosten in rekening te brengen. Bovendien dient koper/aanbieder de auto in dat geval in te leveren met een tijdelijk kentekenbewijs.
10. In geval van inkoop dient de (particuliere) koper/aanbieder als bedoeld in lid 1, o.g.v. de toepasselijke BTW-regelgeving over inruil van gebruikte roerende zaken, een inkoopverklaring in te vullen en te ondertekenen.
11. De overeenkomst met betrekking tot de inruil/inkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van schriftelijke goedkeuring door onze directie. Het bepaalde in artikel II, lid 5, is van overeenkomstige toepassing.


X Schadetaxatie

Indien wij een schadetaxatie hebben verricht, zullen wij aan koper/opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten in rekening brengen, met een minimum van EUR 100 exclusief BTW. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien aan ons een opdracht tot reparatie wordt verstrekt, danwel de levering van een (andere) auto met ons wordt overeengekomen.


XI Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)

Wij zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien wij daartoe gehinderd zijn als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan onze schuld (waaronder begrepen niet of niet tijdige levering aan ons door onze toeleveranciers), noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt. Wij zijn in geval van blijvende overmacht gerechtigd de overeenkomst met koper buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. In geval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de termijnen van de overeenkomst met koper te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke overmacht geldt.


XII Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van alle door ons aan koper verkochte zaken blijft bij ons zolang koper onze vorderingen uit hoofde van deze of andere overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang koper de vordering uit hoofde van de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of andere overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang koper onze vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door koper van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.
2. Koper is vóór volledige betaling van de koopprijs met inbegrip van eventuele rente en kosten niet bevoegd het verkochte aan derden in gebruik af te staan, te verpanden of aan derden over te dragen.
3. In het geval een derde te goeder trouw de eigendom van de nog niet betaalde zaken heeft gekregen en deze derde de verschuldigde koopsom nog niet heeft voldaan, verbindt koper zich nu reeds vooralsdan een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover mogelijk te vestigen op de vordering die koper op deze derde heeft.


XIII Garantie en aansprakelijkheid

1. Door ons geleverde auto’s alsmede onderdelen, worden gegarandeerd in overeenstemming met de daarop gegeven (fabrieks-)garantie conform de door ons afgegeven garantiebrochure of enig ander door ons verstrekt garantiebewijs. Indien enige bepaling in deze garantiebrochure of in het garantiebewijs voorkomende, door koper niet wordt nagekomen, vervalt de garantie. In ieder geval vervalt de garantie, indien koper op ondeskundige wijze met het verkochte is omgegaan of gedurende de garantietermijn technische verandering in onderdelen of uitrustingsstukken van het gekochte heeft aangebracht of doen aanbrengen door niet geautoriseerde derden, die direct of indirect in verband staan met datgene waarvoor een beroep op de garantie wordt gedaan.
2. Indien een onderdeel binnen de garantietermijn van de auto wordt vervangen, blijft de oorspronkelijke garantietermijn van de auto ook op dit vervangen onderdeel van kracht (“geen garantie op garantie”).
3. Onverminderd de garantiebepalingen, de beperkingen daaraan gesteld door de wet alsmede door die Europese wet- en regelgeving, die rechtstreekse werking heeft en die niet in de wet is geímplementeerd, sluiten wij terzake van de door ons afgeleverde zaken en verrichte (reparatie-)werkzaamheden uitdrukkelijk iedere verdergaande aansprakelijkheid uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens aansprakelijkheid die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van onze werknemers en/of hulppersonen.
4. Indien en voor zover er op ons enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waartoe wij verzekerd zijn.
5. Ingeval wij door de importeur en/of de fabrikant worden geattendeerd op een gebrek aan een door ons geleverde auto, dan wel nieuw onderdeel, dat leidt tot een zogenaamde terugroepactie, dan stellen wij koper daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Indien koper zich na deze schriftelijke kennisgeving niet onverwijld tot ons wendt, kunnen alle mogelijke aanspraken van koper uit dien hoofde komen te vervallen. Dit brengt met zich mee dat wij, noch de importeur, noch de fabrikant aansprakelijk zijn voor de dientengevolge door koper geleden en te lijden schade.


XIV Reparaties

1. Onze aanbiedingen betreffende prijzen van reparatie en reparatieduur zijn geheel vrijblijvend, indicatief en niet bindend.
2. Wij kunnen het retentierecht uitoefenen op de auto, indien de koper/opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet geheel voldoet, ook indien het kosten van eerdere door ons verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto betreft. Wij kunnen het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil aanhangig is gemaakt bij een rechter.
3. Indien na uitvoering van de ons opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de koper/opdrachtgever de betreffende auto niet binnen één week na laatstbedoeld tijdstip is afgehaald, zijn wij gerechtigd om stallingskosten in rekening te brengen conform het in ons bedrijf geldende tarief. Stalling geschiedt voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever, behoudens ingeval er sprake is van schade die rechtstreeks het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.
4. Vervangen materialen of zaken worden alleen aan de koper/opdrachtgever ter beschikking gesteld indien deze zulks uitdrukkelijk wenst en zulks tevoren aan ons kenbaar maakt. In het andere geval worden de materialen ons eigendom zonder dat de koper/opdrachtgever ter zake enige vergoeding aan ons in rekening kan brengen.
5. Garantie op de reparaties strekt zich uit tot 2 jaar na uitvoering daarvan, onverminderd de beperkingen daaraan gesteld door de wet, alsmede door die Europese wet- en regelgeving, die rechtstreekse werking heeft en die niet in de wet is geímplementeerd. Elke aanspraak op garantie vervalt indien niet geautoriseerde derden zonder onze voorkennis en/of toestemming, werkzaamheden hebben verricht die in verband kunnen worden gebracht met de door ons verrichte montage, herstel- en/of onderhoudswerkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan.


XV Klachten en verjaring

1. Klachten behoren binnen 8 dagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door koper/opdrachtgever schriftelijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan koper/opdrachtgever wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Bij zichtbare gebreken dient de koper/opdrachtgever de gebreken onmiddellijk bij aflevering te melden aan ons, bij gebreke waarvan koper/opdrachtgever wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Een koper/opdrachtgever zijnde een natuurlijk persoon/consument dient in afwijking van het voorgaande binnen twee maanden na de datum waarop de klacht is ontdekt, deze schriftelijk bij ons in te dienen.
2. Klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat koper/opdrachtgever of niet geautoriseerde derden iets aan het (de) object (en) hebben veranderd of gerepareerd dat direct of indirect verband houdt met de klacht, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van ons is geschied en in noodgevallen waarin koper zich vooraf onmogelijk met ons heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin ons terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.
3. Alle aanspraken jegens ons, die niet binnen een jaar na hun ontstaan schriftelijk bij ons zijn ingediend, vervallen door verjaring, met dien verstande dat uitsluitend voor natuurlijke personen/consumenten een verjaringstermijn geldt van twee jaar vanaf de aflevering van de nieuwe auto, dan wel nieuwe onderdelen.


XVI Ontbinding

1. Onverminderd ons recht nakoming te vorderen zijn wij gerechtigd, indien de koper de overeenkomst wenst te annuleren, de koopovereenkomst te ontbinden, waarbij wij het recht hebben aan koper 15% van de catalogusprijs inclusief BTW en BPM, exclusief eventuele inruil als schadevergoeding in rekening te brengen.
2. De koper is geen annuleringskosten verschuldigd, indien de koper in geval van een verkoop op afstand de overeenkomst rechtsgeldig heeft ontbonden op grond van art. 7:46d BW.
3. Wij kunnen, naast de overige aan ons toekomende rechten, de koopovereenkomst met koper te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens koper door middel van een schriftelijke mededeling aan de koper opschorten en/of ontbinden indien koper één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, indien koper niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt, indien het faillissement van koper is aangevraagd, indien surséance van betaling is aangevraagd, namens koper een verzoek tot toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling wordt gedaan, dan wel deze ten aanzien van koper wordt uitgesproken of indienkoper zijn bedrijf staakt en/of beslag onder koper wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven.
4. Indien één der in lid 3 van dit artikel omschreven situaties zich voordoet, dan rust op koper de plicht ons daarvan onverwijld in kennis te stellen.


XVII Persoonsregistratie

1. De persoonsgegevens die worden vermeld op de koopovereenkomst c.q. orderbevestiging en/of factuur, dan wel door ons zijn verkregen uit hoofde van onze dienstverlening, worden opgenomen in de persoonsregistratie, die ons bedrijf van onze klanten heeft. Indien u niet wenst dat uw persoonsgegevens door ons voor andere (commerciële) doeleinden, dan die doeleinden die dienstig zijn aan de uitvoering van de overeenkomst, worden gebruikt, dan dient u ons hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Aan de hand van bedoelde registratie kunnen wij u een optimale service geven, u tijdig voorzien van actuele auto-informatie, onze garantieverplichtingen jegens u nakomen en eventuele terugroepacties van de importeur verzorgen. I.v.m. dat laatste alsmede voor commerciële doeleinden, worden uw persoonsgegevens tevens aan de importeur ter beschikking gesteld, voor zover de koper niet van bezwaar heeft laten blijken. Indien u niet wenst dat uw persoonsgegevens door de importeur/dealerorganisatie voor andere (commerciële) doeleinden, dan die doeleinden die dienstig zijn aan de uitvoering van de overeenkomst, worden gebruikt dan dient u de importeur hiervan schriftelijk in kennis te stellen. U kunt hiertoe schrijven aan Pon´s Automobielhandel B.V., Postbus 72, 3800 HD te Amersfoort.
2. Namens RDC Datacentrum B.V. (RDC) delen wij mee, dat deze gegevens tevens worden opgenomen in de centrale gegevensbank van de autobranche in Nederland. Met behulp van deze registratie kan het RDC u voorzien van voor u actuele auto-informatie, de oproep voor de periodieke keuring en terugroepacties van de importeur. Om redenen van doelmatigheid loopt de overdracht van laatstbedoelde gegevens via de kentekenregistratie van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Indien u niet wenst te worden opgenomen in de registratie, kunt u dit schrijven aan de Stichting RDC, Postbus 74707, 1070 BS te Amsterdam.


XVIII Toepasselijk recht en geschillen

1. Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Behoudens geschillen met betrekking tot de fabrieksgarantie, waaromtrent in de garantievoorwaarden een aparte regeling geldt, zullen alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, of van nadere overeenkomsten, welke van zodanige overeenkomsten uitvloeisel mochten zijn, worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, indien het geschil behoort tot de bevoegdheid van een Arrondissementsrechtbank, tenzij wij om ons moverende redenen er de voorkeur aan geven het geschil te doen berechten door de volgens de wet bevoegde rechter. Indien het geschil wordt beslecht door een andere dan de volgens de wet bevoegde rechter, heeft de koper, indien hij consument is, het recht om binnen een maand nadat wij ons schriftelijk op dit beding hebben beroepen, voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.


XIX Depot voorwaarden

1. Deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Arnhem.
2. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen zullen bij dezelfde Kamer worden gedeponeerd.